Przetłumacz stronę


Niezbędnik

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Regulamin samorządu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    W Gimnazjum nr 1 im Polskich Olimpijczyków 55-200 Oława, ul. Sportowa 6  tel./fax. (071) 313 72 56 działa Samorząd Uczniowski.
2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
3.    Rada Samorządu wybierana jest przez uczniów w demokratycznych wyborach, których zasady   określa ordynacja wyborcza stanowiąca integralną cześć regulaminu.
4.    Zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez Radę Samorządu, który jest zgodny ze Statutem Szkoły.

§ 2

1.    Funkcję opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej pełni nauczyciel za jego zgodą.
2.    Samorząd wybiera spośród nauczycieli uczących w szkole Rzecznika Praw Ucznia za jego zgodą.

§ 3

Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić, uchylić uchwałę lub inne postanowienia Rady  Samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem oświatowymII. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 4

1.    Reprezentowanie ogółu uczniów.
2.    Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
3.    Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obronę jej praw.
4.    Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
5.    Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
6.    Samodzielne rozwiązywanie własnych problemów oraz partnerska współpraca uczniów z pozostałymi organami szkoły w realizacji określonych zadań.
7.    Rozwijanie, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, własnych zainteresowań.III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 5

1.    Samorząd uczestniczy w życiu szkoły szczególnie  poprzez :
1)    pomoc w planowaniu i organizacji pracy szkoły,
2)    organizowanie uroczystości, imprez szkolnych,
3)    organizowanie pomocy koleżeńskiej,
4)    wydawanie gazetki szkolnej,
5)    prowadzenie szkolnego radiowęzła,
6)    wykonywanie prac społeczno – użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,
7)    organizowanie czasu wolnego uczniów,
8)    promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
9)    prowadzenie kroniki szkolnej, strony internetowej i tablicy informacyjnej.

2.       Dba o dobre imię i honor szkoły oraz kultywuje i wzbogaca jej tradycje.

3.    Współpracuje z organami szkoły w celu osiągnięcia jak najlepszych
wyników w nauce i zachowaniu.

4.    Czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków uczniów.

5.    Współpracuje z instytucjami i  organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi.


IV. KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 6

1.    Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)    prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią, celami, stawianymi wymaganiami,
2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań,
4)    prawo do dysponowania wypracowanymi funduszami w porozumieniu
z opiekunem SU,
5)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6)    prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
7)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, za jago zgodą,
8)    prawo wyboru rzecznika praw ucznia, za jego zgodą,
9)    prawo do wyrażania opinii o pracy nauczyciela, jeżeli zwróci się w tej sprawie dyrektor szkoły,
10)    prawo do wyrażania opinii o uczniach kandydujących do nagród i wyróżnień,
11)    prawo do wyrażania opinii o uczniu, który ma być skreślony z listy uczniów,
12)    prawo do uczestniczenia w zebraniu rady pedagogicznej za zgodą dyrektora szkoły,
.
V. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 7

1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) przewodniczący sekcji  (pomocy koleżeńskiej, porządkowej, dekoracyjnej, kulturalno-oświatowej, sportowej lub innych wynikającej z potrzeb szkoły.),
6) redaktor gazetki szkolnej.

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
1) zwołuje i prowadzi zebrania samorządu,
2) kieruje i koordynuje pracę organów samorządu uczniowskiego oraz samorządów klasowych,
3) reprezentuje samorząd przed radą pedagogiczną i radą rodziców.

3. Przewodniczącego we wszystkich jego działaniach, wynikających z jego funkcji, wspomaga zastępca przewodniczącego.

4. Sekretarz protokołuje zebrania i prowadzi dokumentację samorządu.

5. Skarbnik prowadzi księgę wydatków i dochodów.

6. Sekcje samorządu realizują zadania, do których zostały powołane. 

7. Redaktor czuwa nad całokształtem prac związanych z redagowaniem gazetki szkolnej.


VI. ZASADY  DZIAŁANIA  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 8

1. Kadencja rady samorządu trwa trzy lata.

2. Rada samorządu obraduje na zebraniach organizowanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż
raz w miesiącu, na których:
1)    planuje pracę,
2)    podejmuje uchwały, wnosi  wnioski i wydaje opinie,
3)    rozdziela zadania do realizacji,
4)    omawia sprawy związane z bieżącą działalnością,
5)    składa dyrektorowi sprawozdanie ze swojej działalności.

3.Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach samorządu.

4. W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.

5. Uchwały, wnioski i opinie rady zapadają większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jej członków.

6. Zebrania są protokołowane.

7. Samorząd jest dysponentem funduszy pochodzących z :
1)    imprez, dyskotek, loterii fantowych,
2)    darowizn przekazywanych od sponsorów,
3)    zbiórki surowców wtórnych.

8. Samorząd prowadzi dokumentację finansową.

9. Zgromadzone fundusze przechowywane są w sejfie szkoły, lub gromadzone są na koncie               bankowym Rady Rodziców.VII. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 9

1.   Czuwa nad całokształtem prac samorządu.

4.    Doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie.

5.    Odpowiada za prowadzenie dokumentacji i finansów.

6.    Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

7.    Opiekun Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej ma „prawo veta”
w każdej podejmowanej przez Samorząd i jego organy decyzji jeżeli są:
1)    sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem,
2)    niezgodne z przyjętymi normami społecznymi,
3)    niezgodne z prawami ucznia i dziecka.

8.  Jest ogniwem łączącym uczniów z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.


VIII. WYBORY DO RADY SAMORZĄDU

§ 10

1.    Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły.
2.    Wybory odbywają się co trzy lata.
3.    Datę i miejsce wyborów ustala opiekun samorządu uczniowskiego w porozumieniu
z dyrektorem szkoły.

§ 11

1. Kampania wyborcza trwa od momentu zamknięcia listy kandydatów do dnia poprzedzającego wybory.
2.    Kandydat wypełnia kartę zgłoszenia z podpisami pięćdziesięciu uczniów szkoły popierających jego kandydaturę i dostarcza ją opiekunowi samorządu na siedem dni przed ustaloną datą wyborów.
3.    Podczas kampanii obowiązują zasady ,,fair play”:
1) wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata nie szkodząc innemu kandydatowi,
2) nie wolno zmuszać i przekupywać wyborców do oddania głosów niezgodnych z ich zamiarami,
4)    nie wolno przekupywać lub zastraszać członków Komisji Wyborczej.

§ 12

1. Wybory do rady samorządu przeprowadza Komisja Wyborcza zgodnie z ordynacją wyborczą i pod nadzorem opiekuna samorządu.
2   Skład Komisji Wyborczej powołuje rada mijającej kadencji:
1) przewodniczący - opiekun samorządu uczniowskiego,
2) członkowie - siedmiu uczniów wybranych drogą losowania.
3. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego.

§ 13

Obowiązki Komisji Wyborczej:
1. Przygotowanie kart do głosowania,
2. Sporządzenie list wyborców,
3. Przygotowanie lokalu wyborczego,
4.Przeprowadzenie wyborów,
5. Obliczenie głosów,
6. Sporządzenie protokołu,
7.Ogłoszenie wyników wyborów.

§ 14

1. Wybory są tajne, równe i bezpośrednie.
1) głosujący odbiera jedną kartę do głosowania,
2) głos jest ważny, jeśli wyborca postawi po prawej stronie nazwiska znak ,,X,, przy jednym, dwóch lub trzech kandydatach,
3) głos jest nieważny, jeśli wyborca zagłosuje w inny sposób niż postawienie znaku ,,X” po prawej stronie nazwiska kandydata, dokona skreśleń, poprawek, innych zapisów
na karcie lub zniszczy kartę.
2. Uwagi dotyczące przebiegu i wyników wyborów zgłasza się do opiekuna samorządu uczniowskiego, w terminie jednego dnia od ogłoszenia wyników.
3. Opiekun rozpatruje zastrzeżenia i podejmuje ostateczną decyzję w terminie trzech dni od daty wpłynięcia skargi.

§ 15

1. Radę Samorządu tworzy dziesięciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyzję o ewentualnym rozszerzeniu składu rady podejmuje opiekun samorządu.
3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Samorządu dokonuje między siebie podziału funkcji.
4.    Skład rady uzupełnia się po upływie roku, spośród osób które zajmowały kolejne miejsca na liście wyborczej pod względem liczby uzyskanych głosów.

§ 16

1. Rada w głosowaniu tajnym może przyjąć pisemną rezygnację członka Rady
lub odwołać członka Rady, kiedy ten nie wywiązuje się z powierzonej mu funkcji.
2. W przypadku odwołania wszystkich członków rady przeprowadza się ponowne wybory.


IX. DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 17

1. Regulamin Samorządu. uchwalony w głosowaniu jawnym przez Radę Samorządu.  

2. Plan pracy na dany rok szkolny.

3. Protokoły zebrań.

4. Księga dochodów i wydatków.

5. Sprawozdania z działalności.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Wygenerowano w sekund: 0.03
2,734,960 Unikalnych wizyt