Przetłumacz stronę


Niezbędnik

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

I. Postanowienia ogólne
§ 1

1.    Rada Rodziców  zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów
2.    Rada działa na podstawie art.53 i 54 ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły
i niniejszego regulaminu.
3.    Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 2

1.    Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2.    Kadencja Rady trwa rok.
3.    W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
4.     Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada
w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.
II Cele i zadania Rady

§ 4

Rada jest organem szkoły, którego działalność ma na celu zapewnienie współpracy rodziców
ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczo - opiekuńczej.

§ 5

Do zadań Rady należy:
1.    Współpraca z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w zakresie planowania
i organizowania pracy szkoły, a w szczególności opiniowania dokumentów związanych z przebiegiem nauczania, wychowania i opieki.
2.    Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie działań służących zwiększaniu funduszy.
3.    Wspieranie działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej uczniów.
4.    Pomoc organizacyjna i finansowa w podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów szkolnych.
5.    Wspieranie działalności opiekuńczej szkoły, zwłaszcza w dziedzinie rozpoznawania
i zaspakajania potrzeb uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
6.    Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie opiniowania pracy nauczycieli.


III. Kompetencje Rady

§ 6

Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1.    Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną
1)    programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
2)    programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2.    Proponowanie wysokości dobrowolnej rocznej składki rodziców, będącej podstawą
do zaplanowania dochodów w planie finansowym Rady.
3.    Uchwalanie planu finansowego rady .
4.    Uchwalanie regulaminu rady.
5.    Rada opiniuje w szczególności:
1)    program poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
2)    projekt planu finansowego składany przez dyrektora,
3)    szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.


IV. Wybory do Rady

§ 7

1.    Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu podczas pierwszego, w danym roku szkolnym, zebrania z rodzicami. 
2.    Pierwsze wybory przygotowuje wychowawca klasy.
3.     Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
4.    Rada oddziałowa liczy 3 osoby.
5.    Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 8

1.    Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
2.    Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.
3.    Komisja skrutacyjna sporządza protokół z wyborów, który wychowawca klasy przekazuje dyrektorowi szkoły.

§ 9

1.    Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
2.     Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących
w zebraniu, w  głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.
3.    Protokół z wyborów wychowawca klasy przekazuje dyrektorowi szkoły.

§ 10

1.    Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie   pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2.    Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 31 października.
V. Władze Rady

§ 11

Rada wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców - przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 12

1.    Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2.    Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3.    Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4.    Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 13

Rada wybiera spośród siebie Komisję rewizyjną składającą się z trzech osób.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
VI. Posiedzenia Rady

§ 14

1.    Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz w semestrze.
2.    Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.
3.    Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Samorządu Uczniowskiego.

§ 15

1.    Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Porządek obrad przedstawiany jest na początku posiedzenia.
2.    Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3.    W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4.    Posiedzenia Rady są ważne, o ile informacja o spotkaniu podana została
do wiadomości rodziców w formie ustalonej przez szkołę i uczestniczyła w niej,
co najmniej połowa składu Rady.
5.    W wyjątkowych sytuacjach, gdy członek Rady nie może uczestniczyć w spotkaniu wyznaczona zostaje przez niego osoba zastępująca, należąca dorady oddziałowej.

§ 16

1.    Posiedzenia Rady są protokołowane.
2.    Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.


VII. Podejmowanie uchwał

§ 17

1.    Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2.    W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 18

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 19

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.


VIII. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 20

1.    Członkowie Rady mają prawo:
1)    Dostępu do wszystkich dokumentów prawa wewnątrzszkolnego w uzasadnionych sytuacjach do innych dokumentów poza uznanymi za poufne.
2)    Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
3)    Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
2.    Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach
i pracach Rady.
3.    Członkowie Rady są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które poruszane są na posiedzeniach, jeżeli mogą one naruszać dobro osobiste uczniów,
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

IX. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady

§ 21

1.    Rada  gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły.
2.    Fundusze Rady pochodzą z następujących źródeł:
1)    ze składek rodziców,
2)    z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
3)    z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.

§ 22

Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców.

§ 23

Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać:
1)    Dyrektor,
2)    Rada Pedagogiczna,
3)    Rady Oddziałowe,
4)    Wychowawcy klas,
5)    Samorząd Uczniowski,
6)    Rodzice za pośrednictwem Rady Oddziałowej lub wychowawcy.

§ 24

1.    Rada ma wydzielone konto bankowe.
2.    Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby z rady: przewodniczącego i skarbnika oraz dyrektora i wicedyrektora.
3.    Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa prezydium,
w ramach zasad ustalonych przez Radę.
4.    Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w danym roku szkolnym, zostają
na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym Rady Rodziców, do wykorzystania
w następnym roku szkolnym.
5.    Środki funduszu pochodzące ze składek rodziców przeznaczone są na:
1)    wycieczki i imprezy szkolne,
2)    nagrody,
3)    pomoc materialną ,
4)    pomoce naukowe i sprzęt,
5)    obsługę finansową działalności Rady,
6)    inne uzasadnione wydatki na rzecz szkoły i uczniów.
6.    Środki Rady Rodziców pochodzące z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą finansować własne projekty Rady, jak :
1)    budowa nowych pomieszczeń,
2)    renowacja istniejących urządzeń i pomieszczeń,
3)    zakup aparatury i sprzętu,
4)    inne działania sprzyjające realizacji statutowych zadań szkoły.
7.    Sposób wydatkowania funduszy Rady może być w części zależny od wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady. W takim przypadku Rada nie może wydatkować środków na inne cele , bez uzyskania zgody ofiarodawców.
8.    Prezydium Rady Rodziców rozlicza się z powierzonych mu środków finansowych    przed komisją rewizyjną.
9.    Sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok szkolny Prezydium Rady  Rodziców składa nowej Radzie Rodziców raz w roku do 31 października.

X. Postanowienia końcowe

§ 25

1.    W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - Rada Rodziców na swoje zebrania  może zapraszać dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
2.    Rada poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.
3.     W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną - przewodniczący Rady może wnieść zażalenie zgodnie z procedurą ustaloną w statucie, dotyczącą rozstrzygania sporów między organami szkoły.

§ 26

Członkowie Rad oddziałowych, prezydium Rady Rodziców, jak i komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały.

§ 27

Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści ,,Rada Rodziców przy szkole”.

§ 28

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, podpisuje go przewodniczący Rady Rodziców.
2.    Jednocześnie traci moc poprzedni regulamin.
Uchwalono dnia……………………….                                      Podpis przewodniczącego
Rady Rodziców
Wygenerowano w sekund: 0.03
2,734,921 Unikalnych wizyt